ការពន្យាពេលក្នុងការផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១

The Delay in Releasing the 1st Quarterly Report
of 2023 Of Golden Tree Co., Ltd