ព័ត៌មានស្តីពីការពន្យាពេលចេញផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ត្រីមាសទី៣ឆ្នាំ២០២៣

Press Release On The Delay in Releasing the Third Quarterly Report of 2023